Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Zakładanie agencji detektywistycznej w Polsce

detektyw

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może wykonywać działalność w zakresie usług detektywistycznych, jeżeli posiada licencje detektywa albo posiada ją ustanowiony przez niego pełnomocnik. Jeśli przedsiębiorca nie jest osoba fizyczna, np. działa w ramach spółki to licencje musi posiadać co najmniej jedna osoba uprawniona do jego reprezentacji. Licencje wydaje komendant wojewódzki.

Detektyw to zawód z przyszłością

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność detektywistyczną, nie może być wpisany do krajowego rejestru dłużników, ani nie może być karany. Dodatkowo jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektyw. Trzeba też dokonać wpisu do detektywrejestru. Takiego wpisu dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru detektywistycznego należy kierować z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 616 zł drogą pocztową lub składać osobiście. Minister MSWiA jest zobowiązany dokonać wpisu do rejestru działalności detektywistycznej w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli organ nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu tego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku gdy organ wezwał do uzupełnienia wniosku.
Minister w drodze decyzji odmawia wpisu przedsiębiorcy, w przypadku gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy objętej wpisem, jak też gdy przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych. Droga do tego żeby pracować jako prywatny detektyw trzeba przejść bardzo długa i żmudną drogę. Podstawowym warunkiem jest jednak posiadanie licencji prywatnego detektywa.

Zakładanie agencji detektywistycznej w Polsce
Przewiń na górę